sygn. akt XIV GUp 204/19 

Ogłoszenie

 

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym DSP spółka z o.o. w upadłości z siedzibą w Łodzi sprzeda z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, wierzytelności Upadłego za najwyższą zaoferowaną cenę.

 

W skład pakietu wierzytelności, wchodzą należności bezsporne, udokumentowane i nieudokumentowane, do których spłaty nie doszło dobrowolnie bądź przymusowo (w toku postępowania egzekucyjnego).

Pisemne oferty należy złożyć na adres Kancelaria Syndyka Al. 1 Maja 87 p. 211, 90-755 Łódź, w terminie do 5 czerwca 2020r. godz. 15.00

Warunki sprzedaży pakietu wierzytelności określa Regulamin sprzedaży.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

 

Pliki do pobrania

Lokalizacja